MARSS FILTRY HEPA

Atesty i certyfikaty

    Filtry absolutne (HEPA) H13 i H14 w instalacji wentylacji pomieszczeń czystych tzw. clean rooms w obiektach stanowią ostatnią barierę dla zanieczyszczeń mikrobiologicznych nawiewanych z instalacji. Stosowanie filtrów absolutnych jest jednym z elementów zapewniających uzyskanie właściwej jakości i czystości powietrza. Pod tym względem jest to kluczowy element instalacji wentylacyjnej.

Norma PN-EN 1822:2009

    W zakresie wymagań dotyczących zapewnienia czystości pyłowej w maju 2010 została wprowadzona nowa norma: PN-EN 1822:2009 "Wysoko skuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA, ULPA). Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie filtrów powietrza."

Norma PN-EN 1822:2009 dotyczy badania parametrów filtrów absolutnych HEPA (H13-H14), w miejscu ich wykonania, czyli u producenta. Wszelkie deklaracje zgodności wystawiane przez dystrybutorów lub podmioty pośredniczące nie są dokumentami świadczącymi, że filtr jest wyprodukowany zgodnie z normą, czyli zachowuje wymagane parametry.

Badanie filtrów HEPA

    Wyżej wymieniona norma nakłada na producentów filtrów absolutnych HEPA obowiązek sprawdzania każdej wyprodukowanej sztuki filtra. Wyniki testów muszą być udokumentowane w certyfikatach lub sprawozdaniach z badania filtrów. Dokument ten powinien w pełni informować o parametrach testu (przepływach powietrza, metodzie testowej, aerosolu, spadku ciśnienia, skuteczności minimalnej, miejscowej i całkowitej oraz o klasyfikacji wyniku po teście). Raport z testów filtrów absolutnych musi być częścią dokumentacji dostarczanej z filtrem. Należy połączyć wyniki testów z badań zgodnie z normą EN 1822-4 i EN 1822-5 w jeden raport.

Znakowanie filtrów HEPA

Dodatkowo, zgodnie z normą, filtr HEPA musi być oznakowany w:

- Nazwę, znak handlowy lub inną metodę oznaczenia w celu identyfikacji producenta
- Typ i numer seryjny filtra
- Oznaczenie normy
- Klasę filtracji i kierunek przepływu
- Nominalny przepływ powietrza dla warunków badania filtra

Dokument sprawozdanie z badania filtra

    Zgodnie z normą PN-EN 1822 każdy wyprodukowany przez nas filtr HEPA H13 i H14 jest badany w laboratorium zakładowym. Wyniki z testów są zebrane w dokumencie ze skanowania i dołączone do każdego filtra.

Poniżej znajduje się przykładowy egzemplarz takiego dokumentu.

Atest PZH

    Dla filtrów absolutnych produkowanych w Polsce lub wprowadzanych na rynek polski wymagane jest posiadanie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Na produkowane filtry posiadamy atest higieniczny PZH o numerze HK/K/0368/01/2017.